Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.8.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku
Data publikacji: 2019-10-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowaniu tych odpadów w 2020 roku. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia wynosi około 1164 Mg. Zamówienie obejmuje również dostawę worków na odpady wraz z nalepkami na worki w formie kodu kreskowego, identyfikującymi każdą zamieszkałą nieruchomość, w ilości około 298 263 szt. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i zagospodarowanie: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości około 636 Mg, 2) segregowanych odpadów komunalnych podanych poniżej rodzajów w ilości około 409 Mg, w tym: a) papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), b) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe), c) szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), d) bioodpady, stanowiące odpady komunalne, 3) pozostałych odpadów w łącznej ilości około 118,8 Mg, w tym: a) zużyte opony, b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, c) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku powadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego, 4) odpadów niebezpiecznych powstające w gospodarstwach domowych w łącznej ilości około 0,2 Mg, w tym: a) przeterminowane leki, b) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, c) chemikalia (zużyte farby i lakiery, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.).


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-10-15

Załączniki

 • Ilość pobrań: 12

 • Ilość pobrań: 27

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 18

 • Ilość pobrań: 10