Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Gwoździanka w km 2+965 – 6+215̶ 2016-02-03
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Gwoździanka w km 2+965 – 6+215” 2016-02-05
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy - Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla war 2016-03-21
Obwieszczenie o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie mocy produkcyjnej istniejącego tartaku do 10 000 m3 na rok poprzez zamontowanie dodatkowych maszyn i urządzeń – ra 2016-03-21
Obwieszczenie o wniosku Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jawornik, gmina Niebylec” 2016-04-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka, gmina Niebyle 2016-05-06
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy - Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla war 2016-05-16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2016 r. znak: WOOŚ.422.1.2016.AW.2 2016-05-30
Postanowienie Wójta Gminy Niebylec stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka, gmina 2016-06-03
Postanowienie Wójta Gminy Niebylec stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jawornik, gmina Niebylec 2016-06-09
Obwieszczenie w sprawie projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu WPGO na środowisko 2016-06-13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka, gmina Ni 2016-06-30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jawornik, gmina Niebylec 2016-06-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka, gmina Niebylec” 2016-07-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jawornik, gmina Niebylec” 2016-07-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 2016 r. dot. przekazania przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice 2016-07-29
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. poinformowania stron postępowania o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 .... 2016-07-29
Obwieszczenie o opracowaniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Niebylec na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. 2016-08-03
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów Gminy Niebylec na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. 2016-09-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w miejscowości Blizianka w km 2 2016-10-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonk 2016-10-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w miejscowości Blizianka w km 2+920 – 4+088 2016-10-31
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2016-11-15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię 2016-11-15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 listopada 2016 r., znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.22, którą zakończono postępo 2016-11-22


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2016-02-24