Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Przetarg ustny nieoggraniczony n aoddanie w najem - były Budynek Gromadzki w Lutczy 2011-02-15
Remont drogi gminnej nr 1 12204 R Baryczka - Sołonka w km 0+000 - 2+470 2011-02-22
Remont drogi gminnej nr 1 12212 R Jawornik - Godowa w km 0+000 – 1+100 i 1+300 - 1+700 2011-04-12
Dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych 2011-05-02
Usługi sprzętem mechanicznym na rzecz Gminy Niebylec w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych 2011-05-12
Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2011-05-19
Dostawa wyrobów betonowych i żelbetowych na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 2011-05-25
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. 2011-06-20
Przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 5390 położoną w Lutczy 2011-06-02
Przygotowanie i dostawa posiłków dla Przedszkola Samorządowego w Niebylcu wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w roku 2011/2012 2011-06-01
Remont drogi gminnej Nr 1 12217 R Gwoźnica Dolna - Pasieki w km 0+900 – 1+600, drogi gminnej Nr 1 12209 R Konieczkowa – Rzym w km 0+070 – 0+500, drogi gminnej Nr 1 12207 R Gwoździanka – Wieś w km 0+450 – 0+800, drogi gminnej 2011-07-08
Remont drogi gminnej Nr 1 12215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+090 – 0+190 2011-09-19
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Niebylec w ramach projektu systemowego pn. 2011-09-14
Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1936 Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna, drogi powiatowej Nr 1932 Jawornik - Gwoździanka w miejscowości Jawornik oraz drogi powiatowej Nr 1935 Konieczkowa - Lutcza w miejscowości Konieczkowa R 2011-09-09
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Lutczy wpisanej w KW Nr 44724 oznaczonej numerem ewidencyjnym 5390 o pow. 0,27 ha w tym : grunty orne R II b - 0,05 ha i grunty orne R-IV a - 0,22 ha. 2011-09-07
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku 2011-09-23
Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych oraz fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i elektronicznego dla szkół z terenu Gminy Niebylec objętych projektem pn. 2011-09-05
Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2011/2012 2011-10-25
Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lutczy, Gmina Niebylec objętej projektem pn. „Indywidualizacja procesu nauczania kluczem do sukcesu” 2011-11-02
Dostawa sprzętu sportowego oraz kontenera sanitarno-szatniowego w ramach modernizacji boiska sportowego w miejscowości Połomia, Gmina Niebylec 2011-11-09
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niebylcu nr ew. 361/01 2011-12-06


Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2011-02-23