Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.6.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2 867 913,00 PLN na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetu Gminy Niebylec
Data publikacji: 2019-07-15
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2 867 913,00 PLN kredytu na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetu Gminy Niebylec, przy czym ostateczna kwota zaciągniętego kredytu zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego. 2) Kredyt udzielony będzie w dwóch transzach, zgodnie z planem spłaty kredytu. 3) Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, z uwzględnieniem założeń opisanych szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4) Oprocentowanie w okresie obrachunkowym będzie równe stawce WIBOR 1M według notowań na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania. 5) Za całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu przyjmuje się sumę wartości wszystkich rat odsetek oraz każdorazowej prowizji bankowej liczonej od kwoty danej transzy kredytu, postawionej do dyspozycji Zamawiającego. 6) Prowizja bankowa za udzielenie kredytu, naliczona każdorazowo od postawionej do dyspozycji Zamawiającego danej transzy kredytu, będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem. 7) Formą zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego będzie weksel własny in blanco na rzecz kredytodawcy wraz z deklaracją wekslową. 8) Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji, zmian prowizji, ani stosowania innych opłat manipulacyjnych, poza wymienionymi w punkcie 5.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-07-15

Załączniki

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 7