Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Liczba odwiedzin kategorii: 11912

- Informacje ogólne
- Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego
- Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego

Informacje ogólne

Adres: 38-114 Niebylec 183
Telefon: 017 2773080
E-Mail: usc@niebylec.un.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: od 7.00 do 15.00.

Kierownik
Imie i nazwisko: Zofia Leszczak
Siedziba: Budynek USC Niebylec 183
Telefon: 017 2773080
E-Mail: usc@niebylec.un.pl Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: od 7.00 do 15.00.

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego

Do zakresu działania Urząd Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sadu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony,
 3. prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 4. przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
 5. prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk.
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
 1. stanu cywilnego.
 2. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub odpisy zupełne, skrócone aktów ich braku.
 3. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego osoby której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego oraz innych osób które wykażą interes prawny – art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego – ustawa z 26 września 1986r (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)

Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i o stanie rodzinnym. Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi. Akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, a potem przekazywane są do archiwum państwowego.

Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane są niezwłocznie, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego strona jest o tym pisemnie powiadomiona.

Opłata skarbowa: pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635) Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać:
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • na konto Gminy Niebylec: 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010 BS Strzyżów O/Niebylec
Wysokość opłaty skarbowej przy opisie spraw załatwianych w USC.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA - REJESTRACJA

Wymagane dokumenty
 • karta zgłoszenia urodzenia dziecka
 • gdy dziecko pochodzi z małżeństwa -odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców
 • dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)- obcokrajowcy –paszport
 • gdy matka jest panną - odpis skrócony aktu urodzenia,
 • gdy matka jest rozwódka lub pozostaje w separacji odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji,
 • gdy matka jest wdową – odpis skrócony aktu zgonu męża
 • dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)- obcokrajowcy –paszport
Do sporządzenia aktu urodzenia na podstawie postanowień sądowych konieczne jest:
 • postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka
 • dowody osobiste rodziców

Forma załatwienia sprawy
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się trzy odpisu skrócone aktu urodzenia, a czwarty odpis aktu stanu cywilnego przesyła się do Ewidencji Ludności miejsca zamieszkania rodziców celem zameldowania

Opłaty - Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od odmowy sporządzenia aktu urodzenia do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Inne informacje
 • . Urodzenie dziecka należy zgłośnić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka
 • W przypadku urodzenia dziecka martwego zgłoszenie winno nastąpić w 3 dni.
 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są :ojciec, matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.
 • Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Nie można nadać imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego i w formie zdrobniałej. Imię musi odróżniać płeć dziecka.
Podstawa prawna:
 1. 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 3. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

UZNANIE DZIECKA NARODZONEGO LUB POCZĘTEGO

Wymagane dokumenty :
 1. 1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie ( dla kobiety rozwiedzionej)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka ( dla wdowy)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji ( dla kobiet pozostających w separacji)
 2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 3. W przypadku uznania dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciąże.
 4. W sytuacji gdy oświadczenie składane jest w USC, w którym nie został sporządzony akt urodzenia dziecka, należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
 5. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców
 6. .

Opłaty – nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie

Tryb odwoławczy
Od decyzji, odmawiającej wykonanie czynności, wydanej przez Kierownika USC w Niebylcu, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Inne informacje
 1. Dziecko może być uznane w przypadku, jeżeli nie zachodzi domniemanie, ze ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sadowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 2. Uznanie dziecka może nastąpić w sytuacji, gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.
 3. Do uznania dziecka potrzebna jest zgoda matki, a jeśli jest ona małoletnia zgoda przedstawiciela ustawowego. Jeżeli ojciec dziecka jest małoletni potrzebna jest zgoda jego opiekunów prawnych.
 4. Oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć przed kierownikiem USC, sądem rodzinnym lub konsulem (poza granicami RP) jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.
 5. Uznać dziecko można w każdym USC w Polsce bez względu na miejsce jego urodzenia.
 6. Uznać dziecko można w chwili sporządzania aktu urodzenia i po jego sporządzeniu.
 7. Można uznać dziecko poczęte ( w takiej sytuacji potrzebne jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciąże).
 8. Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na uznanie.

Ze względu na skomplikowane stany prawne konieczny jest kontakt osobisty.
Przy składaniu oświadczenia o uznaniu dziecka konieczna obecność ojca i matki.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Wymagane dokumenty:
 1. Odpis aktu małżeństwa matki dziecka ( o ile akt małżeństwa został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeśli został sporządzony w innym USC.
 3. Dowody osobiste matki dziecka i jej męża – do wglądu.

Opłaty – zwolnione z opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie

Inne informacje
 1. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.
 4. Oświadczenie takie musza złożyć małżonkowie wspólnie.
Podstawa prawna:
 1. 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 3. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

PRZYJECIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

Wymagane dokumenty:
Dowody osobiste rodziców - do wglądu

Opłaty
11 zł za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka. Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie

Inne informacje
 1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia ( imion ) dziecka.
 2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 3. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzedzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.
Podstawa prawna:
 1. 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225,poz.1635)

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO / Małżeństwo cywilne /

Wiek: 18 lat kobieta, 18 lat mężczyzna, oboje obecni.

Wymagane dokumenty:
 1. Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów)
 2. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia ( nie dotyczy osób, których akty zostały sporządzone w USC Niebylec). Przedłożone odpisy aktów stanu cywilnego winny być z aktualnie obowiązującą opłatą skarbową w wysokości każdy 22 zł
 3. Złożyć pisemne zapewnienie, o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC.
Ponadto należy dołączyć :
 1. Osoby które pozostawały już w związku małżeńskim (odpowiednio)
  • w przypadku osób rozwiedzionych: dowód ustania poprzedniego małżeństwa - prawomocny wyrok rozwodowy lub odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • w przypadku wdowy i wdowca: odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
 2. Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 3. Cudzoziemcy:
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy>organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo
  • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w polskim urzędzie konsularnym.

Opłata skarbowa
Za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa 84 zł. - płatne w USC lub na konto Gminy Niebylec nr rachunku 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010 BS Strzyżów O/Niebylec

Sposób załatwienia sprawy
Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński złożone przez kobietę i mężczyznę (jednocześnie obecni) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Cudzoziemiec (nie znający j. polskiego) składa zapewnienie i oświadczenie w obecności tłumacza przysięgłego.

Termin załatwienia sprawy
Termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi miesiąc od dnia złożenia zapewnienia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy .

Opłaty - za zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania – 39 zł Inne informacje

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed Kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (jeżeli nie mają potrzebna jest zgoda Sądu) i być stanu wolnego. Dokumentem stwierdzającym zawarcie związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Do zawarcia małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi), w szpitalu (ciężko chorzy), potrzebne są dokumenty jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 2. Dowody tożsamości – do wglądu

Opłaty - 39 zł za wydanie zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Do sadu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO LUB CUDZOZIEMCA ZAMIESZKAŁEGO W POLSCE NIE MAJACEGO OBYWATELSTWA ŻADNEGO PAŃSTWA

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile nie został sporządzony w USC Niebylec,
 3. Osoba która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
  • odpis aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie lub prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie ( dla osoby rozwiedzionej)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub prawomocne orzeczenie sądu,
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy lub wdowca)
 4. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
 5. <
 6. Dokument tożsamości – do wglądu

Opłaty: 38 zł -za wydane zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Do sadu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Inne informacje:
 1. Wnioskodawca – osoba zainteresowana.
 2. Zaświadczenie wydaje USC miejsca stałego zamieszkania w Polsce lub ostatniego>miejsca pobytu wnioskodawcy w Polsce.
 3. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkanialub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo tez wyjechałz Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.
 4. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od dnia wydania. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 5. O wydanie zaświadczenia można wystąpić za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej.
Podstawa prawna:
 1. 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 3. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225,poz.1635)

MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWE ZE SKUTKIEM CYWILNOPRAWNYM (KONKORDATOWE)

Wiek: 18 lat kobieta, 18 lat mężczyzna, oboje obecni.

Wymagane dokumenty
 1. Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów)
 2. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia ( nie dotyczy osób, których akty zostały sporządzone w USC Niebylec)
 3. Złożyć pisemne zapewnienie, o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC.
Ponadto należy dołączyć :
 1. Osoby które pozostawały już w związku małżeńskim (odpowiednio)
  • w przypadku osób rozwiedzionych: dowód ustania poprzedniego małżeństwa- prawomocny wyrok rozwodowy lub odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • w przypadku wdowy i wdowca: odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
 2. Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 3. Cudzoziemcy:
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo
  • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w polskim urzędzie konsularnym.

Opłaty 84 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa

Sposób załatwienia sprawy
Po złożeniu dokumentów i podpisaniu zapewnienia przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński(w formie wyznaniowej), kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza 4 szt. zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (1szt a/a, 3 szt. przekazuje narzeczonym które muszą złożyć duchownemu, przed którym ma być zawarty związek małżeński).Przedłożone odpisy aktów stanu cywilnego winny być z aktualnie obowiązującą opłatą skarbową w wysokości każdy 22 zł

Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie wydaje się w dniu stawienia się, najpóźniej dnia następnego. Akt małżeństwa kierownik USC sporządza niezwłocznie po otrzymaniu (w terminie 5 dni) zaświadczenia od duchownego

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC , mogą wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygniecie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności. Inne informacje Zaświadczenia do małżeństw konkordatowych wydawane są w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron kobiety lub mężczyzny, ( oboje obecni). Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od dnia wydania, po upływie tego terminu traci moc. Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej (ze skutkami cywilnymi), duchowny przekazuje w ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w gminie w której okręgu zawarto małżeństwo przed duchownym, na podstawie którego kierownik USC sporządza niezwłocznie akt małżeństwa. Nie zachowanie tego terminu powoduje, ze nie zostanie sporządzony akt małżeństwa w USC.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

Zgon zgłasza się do 3 dni od daty zgonu, w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin.
Wymagane dokumenty
 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczyną, wydana przez lekarza,
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej ( w przypadku zgonu cudzoziemca – paszport)
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zon.

Sposób załatwienia sprawy - Sporządzenie aktu zgonu

Termin załatwienia sprawy -niezwłocznie

Opłaty - Nie pobiera się.

Inne informacje
 1. Zgon osoby zgłasza się w urzędzie stanu cywilnego tego zdarzenia(teren gminy Niebylec)
 2. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: - małżonek lub dzieci zmarłego - najbliżsi krewni lub powinowaci - osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon - osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały - administrator domu, w którym nastąpił zgon
 3. W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do sporządzenia aktu zgonu i pochowania zwłok.
 4. Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający zgon otrzymuje 3 odpisy skrócone aktu zgonu.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
 1. W kraju:
  • podanie z oświadczeniem strony, ze uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sadowym lub administracyjnym,
  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginiecie całości lub części księgi stanu cywilnego,
  • inne dowody ( dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków)
  • do wglądu - dokument tożsamości wnioskodawcy
 2. Za granicą:
  • podanie wraz z oświadczeniem strony, ze uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
  • inne dowody ( dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków)
  • do wglądu – dokument tożsamości
Ze względu na skomplikowane stany prawne – konieczny kontakt osobisty lub telefoniczny
Opłaty - 39 zł za wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy
Do 1 miesiąca, załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Niebylec, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia wydania jej doręczenia.

Inne informacje:
 1. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m.st. warszawy.
 2. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
 3. Podstawa odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego.
 4. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
 5. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny
. Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być w akcie zamieszczone
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty - 39 zł za wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy
 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Niebylec, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia wydania jej doręczenia.

Inne informacje:
 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego.
 2. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.
 3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.
 4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia Lubaku małżeństwa soby zmarłej.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

SPROSTOWNIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
 2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty - 39 zł za wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy
 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Niebylec, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia wydania jej doręczenia.

Inne informacje:
 1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej porządzone akty stanu cywilnego.
 2. Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.
 3. Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo.
 4. Akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Oświadczenie składane jest przed kierownikiem USC do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Oświadczenie można złożyć w każdym USC w Polsce.

Wymagane dokumenty:
 1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie ( w przypadku gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC)
 3. Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu
Opłaty
 • 11 zł za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia
 • 22 zł za każdy odpis skrócony

Termin załatwienia sprawy – niezwłocznie

Inne informacje:
 1. W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska , które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 2. Oświadczenie można złożyć w każdym USC w Polsce.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225, poz.1635)

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 2. Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu
Opłaty
 • 22 zł za odpis skrócony
 • 22 zł za odpis skrócony wielojęzyczny
 • 33 zł za odpis zupełny
 • 24 zł za zaświadczenie o braku aktu lub księgi
 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbowa można uiścić na miejscu w USC lub na konto Gminy Niebylec: 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010 BS Strzyżów O/Niebylec

Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie

Inne informacje:
 1. Z aktów stanu cywilnego wydawane są odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne oraz zaświadczenia o braku aktu lub księgi.
 2. Podmioty do uzyskania odpisów i zaświadczeń:
  Odpisy wydaje się na wniosek: sądu lub innego organu państwowego, osoby której akt dotyczy jej wstępnego(rodzice, dziadkowie) zstępnego (dzieci), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego oraz innych osób, które wykażą interes prawny
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sadowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem do sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sadowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG / TRANSKRYPCJA/

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:
50 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Decyzje wydaje się w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Niebylec, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia wydania jej doręczenia.

Inne informacje:
 1. 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.
 2. 2. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.
Podstawa prawna:
 1. 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.
 2. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 3. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 4. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.).

ZMIANA IMIENIA

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.
 2. Odpis aktu urodzenia wnioskodawcy.
 3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa
 4. Odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci
 5. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty - decyzja o zmianie imienia (imion) - 37 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Niebylec, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia wydania jej doręczenia.

Inne informacje:
 1. Wniosek składa się w USC właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, w przypadku jego braku w USC właściwym ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego w przypadku braku i tego w USC m.st. Warszawy.
 2. Wniosek zostaje uwzględniony gdy jest uzasadniony ważnymi względami a w szczególności: dotychczasowe imię jest ośmieszające nie licujące z godnością człowieka, ma brzmienie niepolskie, albo pragnie zmienić na takie, które wnioskodawca używa, lub powraca do imienia które zostało zmienione.
 3. O zmianę imienia małoletniego dziecka występują oboje rodzice, chyba ze jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje ( należy przedstawić akt zgonu rodzica) Lubnie jest znany bądź pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić postanowienie sądu. W razie braku porozumienia miedzy rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygniecie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 4. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest jego pisemna zgoda na zmianę imienia.
 5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
 6. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula RP
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1956r o zmianie imion i nazwisk ( tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. Nr 233, poz.1992 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 200 r. Nr 98. poz.1071 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225,
 4. poz.1635)

ZMIANA NAZWISKA

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.
 2. Odpis aktu urodzenia wnioskodawcy.
 3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa
 4. Odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci
 5. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty - decyzja o zmianie nazwiska - 37 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Niebylec, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia wydania jej doręczenia.

Inne informacje:
 1. Wniosek składa się w USC właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, w przypadku jego braku w USC właściwym ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego w przypadku braku i tego w USC m.st. Warszawy.
 2. Wniosek zostaje uwzględniony gdy jest uzasadniony ważnymi względami. W szczególności ważne względy zachodzą, gdy: Nazwisko jest ośmieszające, ma niepolskie brzmienie, posiada formę imienia albo pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa od lat lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.
 3. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu , gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba ze posiada członków rodziny o takim nazwisku ( należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
 4. O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują oboje rodzice, chyba ze jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje ( należy przedstawić akt zgonu rodzica) l
 5. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców. W razie braku porozumienia miedzy rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 6. Gdy wnioskodawca jest opiekun prawny małoletniego dziecka wymagana jest zgoda sądu rodzinnego na zmianę nazwiska.
 7. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest jego pisemna zgoda na zmianę nazwiska.
 8. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula RP
Podstawa prawna:
 1. 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1956r o zmianie imion i nazwisk ( tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. Nr 233, poz.1992 z późn. zm.)
 2. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 200 r. Nr 98. poz.1071 z późn. zm.)
 3. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r Nr 225,
 4. poz.1635)

INFORMACJA W SPRAWIE JUBILEUSZY 50 – LECIA MAŁŻEŃSTWA

Inicjatywę o nadanie medali dla mieszkańców Gminy Niebylec, obchodzących Jubileusz 50- lecia małżeństwa, zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niebylcu osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny.

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego w Niebylcu
Tel.: 017 2773080
e-mail: usc@niebylec.un.pl

Wymagane dokumenty:
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • dowody osobiste małżonków

Opłaty - nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszene wnioski załatwia się w dniu podjęcia sprawy, a odznaczenia odbiera się z chwilą nadania przez Prezydenta RP około 6 miesięcy.

Inne informacje:
Wnioski o nadanie „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” składa się w USC Niebylec na kilka miesięcy przed 50 –tą rocznicą ślubu – dotyczy osób posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy Niebylec.

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0