Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: MŚ.271.2.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec
Data publikacji: 2020-02-26
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec. Zamówienie obejmuje wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków mienia gminnego poprzez: a) oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń, b) badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, c) badanie rezystancji izolacji obwodów, d) badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów, e) sprawdzenie poprawności działania wyłączników rónicowo prądowych, f) sprawdzenie, jakiego rodzaju przewody i ich grubości zostały wykorzystane do wykonania instalacji w budynkach, g) sprawdzenie, czy instalacja jest przygotowana do obciążenia o dodatkowe urządzenia, tj. kuchenkę indukcyjną. Z dokonanych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym.


Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Jarosz
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-02-26

Załączniki

 • 2020-03-03 | 09:20:05

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 35

 • 2020-03-03 | 09:21:16

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-03-03 | 09:22:24

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-05-13 | 13:52:15

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 18