Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.6.2020
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - przysiółek Gąsiorówki
Data publikacji: 2020-08-31
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec - przysiółek Gąsiorówki. Zamawiający przewiduje limit finansowania zadania, zgodnie z limitem wydatków w założeniach do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020 - 2021, jak następuje: w 2020 r. - 700 000,00 zł, w 2021 r. - pozostała kwota, przy czym wysokość środków finansowych do poniesienia w 2020 r. zostanie dostosowana do oczekiwanego wynagrodzenia Wykonawcy za osiągnięcie planowanego przez Wykonawcę stanu robót na koniec 2020 r., z uwzględnieniem limitu, o którym mowa powyżej. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 752 mb, w tym w szczególności: 1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi ręczne i za pomocą spycharki, 2) roboty ziemne, w tym wykopy oraz przekopy, wykopy liniowe, umocnienie palami szalunkowymi ścian wykopów, zasypanie wykopów, zagęszczenie nasypów, plantowanie mechanicznie i ręczne, obsianie trawą ziemi po wykopach, 3) odwodnienie wykopów, w tym układanie rur perforowanych, studzienki połączeniowe drenażowe, pompowanie wody pompą spalinową, 4) roboty montażowe, w tym kanały z rur PVC-U SN12 SDR34 litych o śr. 160 mm - 401,00 mb, kanały z rur PVC-U SN12 SDR34 litych o śr. 200 mm - 1 000,00 mb, rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o śr. 90 mm - 224,00 mb, podłoża pod kanały, montaż kształtek, połączenia rur polietylenowych, obsypanie rur warstwą piasku, zagęszczenie obsypki, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1 000,00 mm i gł. 3 m - 6 szt., studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm - 43 szt., tuleje ochronne, próba szczelności, 5) zabezpieczenie kanalizacji w miejscach skrzyżowania z siecią gazową, w tym zabezpieczenie z rur ochronnych PE100 SDR11 o śr. 315 mm - 20 mb, o śr. 160 mm - 10 mb i o śr. 250 mm - 30 mb, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń, 6) zabezpieczenie kabla eNN na skrzyżowaniach z kanalizacją, w tym odkopanie kabla eNN, zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną śr. 75 mm - 56,00 mb, zasypanie wykopów, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń, 7) przekroczenie drogi krajowej nr 19 (DK2), w tym wbijanie i wyciąganie ścianek stalowych ze wzmocnieniem, wykopy pod komorę, umocnienie ścian wykopów, zasypanie wykopów, przewiert pod drogą rurami stalowymi i przeciąganie rurociągów przewodowych PVC-U o śr. 200 mm w rurach ochronnych - 40,00 mb, 8) przekroczenie drogi krajowej nr 19 (DK3), w tym wbijanie i wyciąganie ścianek stalowych ze wzmocnieniem, wykopy pod komorę, umocnienie ścian wykopów, zasypanie wykopów, przewiert pod drogą rurami stalowymi i przeciąganie rurociągów przewodowych PVC-U o śr. 200 mm w rurach ochronnych - 31,00 mb, 9) przewierty sterowane rurą przewodową PE100-RC SDR17 dwuwarstwową o śr. 225 mm - 56 mb, 10) przekroczenie cieku "Gąsiorowski potok", w tym wykopy pod ubezpieczenie dna i skarp, wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie opasek z faszyny, wykonanie palisady z kołków, ułożenie rury ochronnej PVC-U o śr. 315 mm pod dnem potoku z przeciąganiem rurociągów przewodowych - 40,00 mb, 11) przepompownia ścieków P8, w tym usunięcie warstwy ziemi, wykopy pod zbiornik przepompowni, wbijanie i wyciąganie ścianek stalowych, montaż kompletnej przepompowni ścieków P8, wymiana gruntu pod pompownię ścieków P8, przygotowanie mechaniczne zbrojenia konstrukcji, montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, układanie mieszanki betonowej w ławach i blokach oporowych, zasypanie przestrzeni za zbiornikiem piaskiem, zasypanie wykopu, cokoły betonowe fundamentem, ogrodzenie terenu z siatki o wysokości 1,5 m, brama wjazdowa na słupach fundamentowych, warstwa dolna podbudowy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, krawężniki betonowe, tabliczka oznaczeniowa, układanie kabli w rowach, 12) rozbiórka i odbudowa nawierzchni dróg dojazdowych po trasie kanalizacji, w tym rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa - 80 m2, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia podkładowego i warstwą górną z tłucznia - 80 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ, w tym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 10 do SIWZ oraz w przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-08-31

Załączniki

 • 2020-08-31 | 14:18:31

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 47

 • 2020-08-31 | 14:19:46

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 54

 • 2020-08-31 | 14:21:29

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 21

 • 2020-08-31 | 14:22:26

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 33

 • 2020-08-31 | 14:22:47

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 20

 • 2020-08-31 | 14:23:11

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 12

 • 2020-08-31 | 14:23:31

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-08-31 | 14:23:49

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 13

 • 2020-08-31 | 14:24:05

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-08-31 | 14:24:54

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 13

 • 2020-08-31 | 14:25:54

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 39

 • 2020-08-31 | 14:33:57

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 48

 • 2020-08-31 | 14:34:14

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 43

 • 2020-08-31 | 14:34:41

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 18

 • 2020-08-31 | 14:35:14

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 21

 • 2020-08-31 | 14:35:38

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 55

 • 2020-09-10 | 21:51:39

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 35

 • 2020-09-10 | 22:55:34

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 38

 • 2020-09-11 | 15:03:29

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 51

 • 2020-09-22 | 23:58:49

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 75

 • 2020-10-23 | 12:51:37

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 36