Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: OSP.271.1.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku
Data publikacji: 2019-08-14
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku. 2. Samochód wraz z zabudową i wyposażeniem musi spełniać warunki techniczne określone w: a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) w zakresie pojazdów uprzywilejowanych, b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), d) rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r, poz. 450), e) normach PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych). 3. Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). 4. Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. 5. Samochód musi posiadać oznakowanie numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). 6. Na wykonany przedmiot zamówienia wybrany wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady w wymiarze co najmniej 12 miesięcy na cały pojazd, w tym na podwozie i wykonaną zabudowę. 7. Szczegółowe parametry techniczne (wymagane minimum), jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, zawarte są w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-08-14

Załączniki

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 6

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 3