Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: MŚ.271.1.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2020 roku
Data publikacji: 2020-01-10
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgromadzonych w workach na odpady o poj. 120 l, pochodzących z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2020 r. Usługa polegać będzie na odbiorze (załadunku) odpadów komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, ich transporcie i zagospodarowaniu. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do realizacji usługi wynosi ok. 187 m³, przy czym Zamawiający zastrzega sobie, iż jest to ilość przyjęta na potrzeby oszacowania i porównania ofert i może różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania. Ilość usługi przewidzianej do realizacji została wskazana w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia. Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny). Świadczenie usługi realizowane będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w okresie objętym umową zawartą na podstawie niniejszego zamówienia. Czas realizacji usługi odbioru odpadów przez Wykonawcę to 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (telefonicznego, faxem lub e-mailem) ze strony Zamawiającego. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w majątku Zamawiającego, powstałe w związku z świadczeniem usługi objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Ilości odebranych odpadów podlegać będą każdorazowo potwierdzeniu przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych następować będzie w okresach miesięcznych, na podstawie faktury VAT.


Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-01-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 19

  • Ilość pobrań: 7

  • Ilość pobrań: 3