Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.10.2020
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Niebylec w 2021 roku
Data publikacji: 2020-10-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz transporcie i zagospodarowaniu tych odpadów w 2021 roku. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia wynosi około 1 238,2 Mg. Zamówienie obejmuje również dostawę worków na odpady wraz z nalepkami na worki w formie kodu kreskowego, identyfikującymi każdą zamieszkałą nieruchomość, w ilości około 345 000 szt. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i zagospodarowanie: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości około 630 Mg, 2) segregowanych odpadów komunalnych podanych poniżej rodzajów w ilości około 459 Mg, w tym: a) papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), b) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe), c) szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), d) bioodpady, stanowiące odpady komunalne, 3) pozostałych odpadów w łącznej ilości około 149 Mg, w tym: a) zużyte opony, b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, c) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku powadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego, 4) odpadów niebezpiecznych powstające w gospodarstwach domowych w łącznej ilości około 0,2 Mg, w tym: a) przeterminowane leki, b) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, c) chemikalia (zużyte farby i lakiery, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-10-21

Załączniki

 • 2020-10-21 | 23:56:10

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 36

 • 2020-10-21 | 23:57:08

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 62

 • 2020-10-21 | 23:57:34

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 19

 • 2020-10-21 | 23:57:54

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 20

 • 2020-10-21 | 23:59:03

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-10-21 | 23:46:03

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-10-21 | 23:47:49

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-10-21 | 23:49:11

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-10-21 | 23:50:29

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-10-21 | 23:51:44

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-10-21 | 23:58:36

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 9

 • 2020-10-21 | 23:54:22

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11

 • 2020-10-21 | 23:58:34

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-11-25 | 13:59:28

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 53

 • 2020-12-16 | 14:48:36

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 25