Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Podatek od środków transportowych

adres: Urząd Gminy Niebylec
            38-114 Niebylec 170

tel. centrala 17 27- 73- 002

Referat: Finansowo- Budżetowy
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Wcisło

I piętro, pokój Nr 7
tel. 17 27- 73- 987
godziny urzędowania: poniedziałek od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku 700 ? 1500


Obowiązek podatkowy

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Ulgi w podatku od środków transportowych

Nadpłata podatku


Obowiązek podatkowy

       Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2014r. poz. 849)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadajądopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7. autobusy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych

ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego ? od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, są obowiązane:

1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu ? w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby ? w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych ? bez wezwania ? na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej.

Wzór deklaracji wraz z załącznikiem, określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego:

1. nie może przekroczyć stawki maksymalnej

2. nie może być mniejsza od stawki minimalnej ogłoszonej przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego ? I rata,

b) do dnia 15 września danego roku ? II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Informacje dodatkowe opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych nie podlegają przyczepy i naczepy, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Podatnicy podatku rolnego wykorzystujący przyczepy lub naczepy do działalności rolniczej składają pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że są podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, oraz, że wykorzystują przyczepę lub naczepę wyłącznie w działalności rolniczej. W związku z powyższym, jeżeli w danym miesiącu przyczepa była wykorzystywana w innych celach niż rolniczo, podatnik powinien złożyć deklaracje za ten miesiąc i zapłacić podatek od środków transportowych.

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2014r. poz. 849)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.z 2015r. poz. 2025)

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres: Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 lub osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Gminy

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A (obowiązującym w danym roku)

Informacje dodatkowe:
Dane zawarte w deklaracji muszą być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do deklaracji składanej z powodu nabycia lub sprzedaży pojazdu należy dołączyć kopię faktury z potwierdzeniem jej zgłoszenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.
Do deklaracji składanej z powodu czasowego wycofania pojazdu z ruchu należy dołączyć kopię decyzji o czasowym wycofaniu lub przywróceniu pojazdu do ruchu.
Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Niebylec

Rachunek bankowy: BS Strzyżów O/Niebylec - 719168 1030 0260 1007 2000 0010

W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie zastosowane zostaną sankcje wynikające z Ustawy kodeks karny ? skarbowy.

Druki do pobrania na 2016 r:
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1
Oświadczenie o wykorzystywaniu przyczepy/naczepy wyłącznie w działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego.
Uchwała nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niebylec
UCHWAŁA NR XII/44/2015 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niebylec


Ulgi w podatku od środków transportowych

Wójt Gminy Niebylec, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art.67a §1 Ordynacji podatkowej w postaci: 1. odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia podatku na raty,
2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3. umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Zgodnie z art. 51 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.
Żądanie umorzenia zaległości podatkowej podatnik może zgłosić wtedy, gdy zaległość ta istnieje.
W dacie złożenia wniosku o umorzenie zaległości zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie (art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej) i zarazem w dacie tej nie może jeszcze dojść do wygaśnięcia zobowiązania wskutek zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 Ordynacji, np. poprzez zapłatę.

Podstawą stosowania ulg podatkowych wymienionych w art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa jest ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Użyte pojęcia:

"Ważny interes podatnika'' może stanowić np. zła sytuacja finansowa spowodowana utratą pracy, chorobą czy zdarzeniem losowym jak powódź, pożar, kradzież lub inne zagrażające egzystencji podatnika.

"Ważny interes publiczny" może odnosić się do wartości wspólnych dla danej grupy społecznej, np. bezpieczeństwo ogółu.

W postępowaniu prowadzonym na wniosek podatnika dotyczącym zastosowania ulgi podatkowej, organ podatkowy przede wszystkim bada i ocenia realną zdolność do zapłaty na podstawie przedłożonych przez podatnika zaświadczeń i dokumentów. W związku z tym, podatnik zwracając się o zastosowanie ulgi podatkowej jest zobowiązany udowodnić, że zapłata zaległości podatkowej zagrozi jego egzystencji lub, że za zastosowaniem ulgi przemawia ważny interes publiczny.
Argumenty powoływane w podaniu a nieudokumentowane, nie mogą być brane pod uwagę.

Zgodnie z Art.67b §1 Ordynacji podatkowej udzielona ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może:
1. nie stanowić pomocy publicznej
2. stanowić pomoc de minimis
3. stanowić pomoc publiczną

Udzielanie ulg przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze transportu drogowego jest najczęściej dokonywane w ramach przyznawania "pomocy de minimis". Spowodowane jest to tym, że przedsiębiorcom zdecydowanie najłatwiej jest spełnić warunki pozwalające na jej uzyskanie. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). W przypadku innych rodzajów pomocy publicznej podlegają znacznie ostrzejszym rygorom i ograniczeniom.
Każda pomoc publiczna podlega monitorowaniu i okresowym sprawozdaniom do UOKiKu. W razie niezgodnego jej wykorzystania z projektem pomocowym, podlega zwrotowi. Więcej informacji o formach i zasadach udzielania pomocy publicznej na stronie UOKiK : www.uokik.gov.pl

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres: Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 lub osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Gminy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej zawierający dane:
-określenie rodzaju ulgi o jaka podatnik występuje (umorzenie, rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności),
-kwotę wnioskowanej ulgi i jakiej raty - okresu dotyczy,
-rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: czy nie stanowi pomocy publicznej, czy stanowi pomoc de minimis, czy stanowi pomoc publiczną,
-uzasadnienie, w którym należy udowodnić, że zapłata zaległości podatkowej zagrozi egzystencji podatnika lub, że za zastosowaniem ulgi przemawia ważny interes publiczny.

Załączniki do podania składanego przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej :

1.oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgi w spłacie zobowiązań podatku od środków transportowych, jak również wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne z podatnikiem gospodarstwo domowe, wraz z zaświadczeniami o zarobkach i świadczeniach z opieki społecznej, odcinki rent i emerytur, kopię PIT-u za rok ubiegły, a także dokumenty potwierdzające wysokość wydatków jak rachunki za gaz, prąd, kanalizację,naukę, leczenie i inne,
2.dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygniecie w sprawie zastosowania ulgi podatkowej np. potwierdzające wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, na które podatnik nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć jak pożar, powódź, kradzież, itp.,
3.informację o stanie zaległości wobec ZUS, Urzędu Skarbowego lub też o innych zaległościach,
4.pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku działania przez przedstawiciela.

Załączniki do podania składanego przez osobę prawną i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ( pomoc de minimis):

1.oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgi w spłacie zobowiązań podatku od środków transportowych, jak również wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne z podatnikiem gospodarstwo domowe, wraz z zaświadczeniami o zarobkach i świadczeniach z opieki społecznej, odcinki rent i emerytur, kopię PIT-u za rok ubiegły, a także dokumenty potwierdzające wysokość wydatków jak rachunki za gaz, prąd, kanalizację,naukę, leczenie i inne (gdy o ulgę ubiega się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
2.kopie potwierdzonych za zgodność - sprawozdań finansowych lub innej dokumentacji dokładnie obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy jak: bilanse, rachunki zysków i strat, wynik finansowy sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
3.dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygniecie w sprawie zastosowania ulgi podatkowej np. potwierdzające wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, na które podatnik nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć jak pożar, kradzież, powódź, itp.,
4.informację o stanie zaległości wobec ZUS, Urzędu Skarbowego lub też o innych zaległościach,
5.dokumenty i informacje o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i w rozporządzeniach wykonawczych do ww ustawy
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis z 3 kolejnych lat
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
6.pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku działania przez przedstawiciela.

Uwaga:
Wnioski nie zawierające wymaganych dokumentów, a także nie uzupełnione w w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niebylec w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niebylec w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Druki do pobrania:

wniosek o przyznanie ulgi
oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej
oświadczenie dotyczące pomocy de minimis z 3 kolejnych lat
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format xls

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format pdf


            Nadpłata podatku

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
Skorygowana deklaracja na podatek od środków transportowych
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
Załączniki (dokumenty potwierdzające zaistniały fakt, np. sprzedaż pojazdu, czasowe
wycofanie pojazdu z ruchu)

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niebylec w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Druki do pobrania:
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot
Liczba odwiedzin kategorii: 11552

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0