Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacje ogólne

Drukuj

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

WNOSZĄCY PETYCJE

Petycje mogą składać:

1) obywatel lub grupa obywateli,

2) organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną lub ich grupy.

Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym lub podmiotu trzeciego, ale za jego zgodą.

 

ADRESAT PETYCJI

Petycję można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawionej sprawie. Jeżeli adresat ich nie posiada, przekazuje petycję niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.


SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Petycję można złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, lub osobiście w budynku Urzędu Gminy Niebylec w sekretariacie,

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- e-mail: sekretariat@niebylec.com.pl,

- elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

 

TREŚĆ PETYCJI

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

- wskazanie adresata petycji,

- określenie przedmiotu petycji.

Petycja składana w imieniu podmiotu trzeciego powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie, wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja została wniesiona.

 

PETYCJA MUSI BYĆ PODPISANA

Petycję składaną w formie pisemnej podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - podpis składa osoba je reprezentująca, która powinna wykazać umocowanie do wniesienia petycji (np. załączyć pełnomocnictwo).

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

ROZPATRYWANIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi rozpatrującemu petycję, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. O pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i o poprzednim sposobie załatwienia petycji niezwłocznie informuje się wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i - po wyrażeniu zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego lub miejsca jego zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji pozostawia się bez rozpatrzenia. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

OPŁATY

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłat, w tym opłaty skarbowej.
Liczba odwiedzin kategorii: 708