Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Pocztą na adres:Urząd Gminy Niebylec
38-114 Niebylec
lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Niebylec pok. nr 2 w godz. od 7:00 - 15:00

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A w terminie:
-do 15 lutego
-do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
Dane zawarte w deklaracji muszą być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do deklaracji składanej z powodu nabycia lub sprzedaży pojazdu należy dołączyć kopię faktury z potwierdzeniem jej zgłoszenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.
Do deklaracji składanej z powodu czasowego wycofania pojazdu z ruchu należy dołączyć kopię decyzji o czasowym wycofaniu lub przywróceniu pojazdu do ruchu.
Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Niebylec
Inne informacje
W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie zastosowane zostaną sankcje wynikające z Ustawy kodeks karny - skarbowy.Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej.

Rachunek bankowyBS Strzyżów O/Niebylec - 719168 1030 0260 1007 2000 0010

Formularze na 2012r.
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2011r.
DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 na 2011r.
UCHWAŁA NR XXXIII/216/2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niebylec
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613).

Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2011-02-11