Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

II. Ulgi w podatku od środków transportowych


Wójt Gminy Niebylec, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art.67a §1 Ordynacji podatkowej Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w postaci:
1. odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia podatku na raty,
2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3. umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

"Ważny interes podatnika" może stanowić np. zła sytuacja finansowa spowodowana utratą pracy, chorobą czy zdarzeniem losowym jak powódź, pożar, kradzież lub inne zagrażające egzystencji podatnika.
"Ważny interes publiczny" może odnosić się do wartości wspólnych dla danej grupy społecznej, np. bezpieczeństwo ogółu.
W związku z tym, podatnik zwracając się o zastosowanie ulgi podatkowej jest zobowiązany udowodnić, że zapłata zaległości podatkowej zagrozi jego egzystencji lub, że za zastosowaniem ulgi przemawia ważny interes publiczny.

Zgodnie z Art.67b §1 Ordynacji podatkowej (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) udzielona ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może:
1. nie stanowić pomocy publicznej - będzie to miało miejsce, kiedy udzielona ulga nie wypełnia przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) definiujących dane wsparcie jako pomoc publiczną. W takim przypadku ulga udzielana jest z pominięciem przepisów o pomocy publicznej, na tzw. "zasadach ogólnych";
2. stanowić pomoc de minimis - do której zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).
Pomoc de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego obwarowana jest następującymi warunkami:
- całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100 000 euro (art. 2 ust. 2 rozporządzenia). Pod uwagę bierze się rok złożenia wniosku i dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku,
- pomoc de minimis nie może być udzielana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego (art. 1 ust. 1 lit. g rozporządzenia),
- pomoc nie może być udzielona przedsiębiorstwu w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.
3. stanowić pomoc publiczną - w odniesieniu do której warunki udzielania pomocy określają przepisy rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 67b § 5 i § 6 Ordynacji podatkowej. Określone w nich zostały szczegółowe warunki udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiących pomoc publiczną, w odniesieniu do niektórych przeznaczeń pomocy, wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 lit. b)-l) Ordynacji podatkowej.

Udzielanie ulg przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze transportu drogowego jest najczęściej dokonywane w ramach przyznawania "pomocy de minimis". Spowodowane jest to tym, że przedsiębiorcom zdecydowanie najłatwiej jest spełnić warunki pozwalające na jej uzyskanie. W przypadku innych rodzajów pomocy publicznej podlegają znacznie ostrzejszym rygorom i ograniczeniom.
Każda pomoc publiczna podlega monitorowaniu i okresowym sprawozdaniom do UOKiKu. W razie niezgodnego jej wykorzystania z projektem pomocowym, podlega zwrotowi. Więcej informacji o formach i zasadach udzielania pomocy publicznej na stronie UOKiK : www.uokik.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404) ze zmianami
3. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 99)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.z 2010r. Nr 53, poz. 311),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.z 2010r. Nr 53, poz. 312),
6. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2004r. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U.Nr 246, poz.2467, z późn.zm.), 7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 6, poz. 32)
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 952)
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi (Dz. U. Nr 162, poz. 1146)
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413) rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354)
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194 poz. 1983 z pózn. zm.)Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2011-02-11