Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podanie o ulgę w podatku od środków transportowych

Sposób i miejsce złożenia dokumentów
Pocztą na adres:Urząd Gminy Niebylec
38-114 Niebylec
lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Niebylec pok. nr 2 w godz. od 7:00 - 15:00

Wymagane dokumenty:Wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej zawierający dane:
- określenie rodzaju ulgi o jaka podatnik występuje (umorzenie, rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności)
- kwotę wnioskowanej ulgi
- rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: czy nie stanowi pomocy publicznej, czy stanowi pomoc de minimis, czy stanowi pomoc publiczną,
- przeznaczenie pomocy publicznej,
- uzasadnienie, w którym należy udowodnić, że zapłata zaległości podatkowej zagrozi egzystencji podatnika lub, że za zastosowaniem ulgi przemawia ważny interes publiczny.

Załączniki do podania1. Dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygniecie w sprawie zastosowania ulgi podatkowej np. potwierdzające wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, na które podatnik nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć jak pożar, powódź, kradzież itp.,
2. Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgi w spłacie zobowiązań podatku od środków transportowych, jak również wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne z podatnikiem gospodarstwo domowe, wraz z zaświadczeniami o zarobkach i świadczeniach z opieki społecznej, odcinki rent i emerytur, kopię PIT-u za rok ubiegły, a także dokumenty potwierdzające wysokość wydatków jak rachunki za gaz, prąd, kanalizację,naukę, leczenie i inne, (druk do pobrania - zał. nr 1)
3. Informację o stanie zaległości wobec ZUS, Urzędu Skarbowego lub też o innych zaległościach,
4. oświadczenie o lokalnym charakterze prowadzonej działalności gospodarczej, która nie grozi zakłóceniem, nie zakłóca i nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE,
5. Odpis z rejestru przedsiębiorców wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku – w przypadku kiedy działalność nie jest zarejestrowana na terenie tutejszej gminy,
6.Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku działania przez przedstawiciela.
Informacje dodatkowe składane w przypadku gdy wnioskowana pomoc stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną
Pomoc de minimis: 1. informacje przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, niezbędne do udzielenia tej pomocy – Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. poz. 311 (druk do pobrania- zał. nr 2)
2. oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym występuje o wsparcie oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, a także wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w tym okresie (druk do pobrania- zał. nr 3
3. kopie potwierdzonych za zgodność sprawozdań finansowych lub innej dokumentacji dokładnie obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy jak: bilanse, rachunki zysków i strat, wynik finansowy sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
4. oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt.9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania I restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.(Dz.Urz.WE C 244 z 01.10.2004) (druk do pobrania- zał. nr 4)
5. oświadczenie, że pomoc nie będzie przeznaczona na nabycie środka transportu drogowego (druk do pobrania- zał. nr 5)

Pomoc publiczna:
1.informacje przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, niezbędne do udzielenia tej pomocy – Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. poz. 312 (druk do pobrania- zał. nr 6)
2. kopie potwierdzonych za zgodność sprawozdań finansowych lub innej dokumentacji dokładnie obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy jak: bilanse, rachunki zysków i strat, wynik finansowy sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

Uwaga
Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Czas załatwienia sprawy
Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niebylec w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niebylec w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Formularze na 2014r.
Zał. nr 1 - oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej
Zał. nr 2 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał. nr 3 - oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub jej nieotrzymaniu
Zał. nr 4 - oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji
Zał. nr 5 - oświadczenie, że pomoc nie będzie przeznaczona na nabycie środka transportu drogowego
Zał. nr 6 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwieOsoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2011-02-11