Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Bezpośrednie wybory sołtysów 2011
Data publikacji: 2011-01-10
Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. będą to wybory bezpośrednie, wobec czego niezbędne będzie wykonanie określonych czynności wyborczych, tak aby możliwym było przeprowadzenie tych wyborów w niedzielę 27 lutego 2011 r. Pierwszą czynnością będzie rejestracja komitetów wyborczych. Komitet wyborczy mogą utworzyć obywatele mający prawo wybierania w liczbie co najmniej 5 osób, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem jego nazwy i siedziby, imion i nazwisk osób tworzących komitet, ich adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL. Należy również wskazać osobę pełniącą funkcję pełnomocnika komitetu. Komitety wyborcze rejestrowała będzie Gminna Komisja Wyborcza do dnia 26 stycznia 2011 r. w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Gminy Niebylec, pokój nr 9, tel. 17 2773002 wew. 41, dysponująca również wszelkimi niezbędnymi drukami i formularzami. Drugą czynnością będzie zgłoszenie kandydatów na sołtysów wsi, dokonane w formie list kandydatów. Kandydatem na sołtysa wsi może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze sołectwa. W zgłoszeniu podaje się nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby, nazwę sołectwa, do którego dokonuje się zgłoszenia, imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania kandydata. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Każda lista powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców posiadających prawo wybierania, stale zamieszkujących na terenie sołectwa. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list. Końcowy termin do zgłoszenia kandydatów mija 11 lutego 2011 r. Wszelkich informacji na temat wyborów sołtysów, w szczególności dotyczących tworzenia komitetów wyborczych i zgłaszania kandydatów udziela sekretarz Gminy, tel. 17 2773002 wew. 34 lub kom. 663 140 145.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2011-01-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0