Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w ramach pierwszeństwa nabycia - Konieczkowa- 1/3 część działki numer 488
Data publikacji: 2014-12-17
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. Uz 20Br poz. 594 z późnozmianami) oraz art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w ramach pierwszeństwa nabycia.

 Konieczkowa- 1/3 część działki numer 488 wpisana w KW RZIS/00041914/0 Nieruchomość niezabudowana, położona w Konieczkowej oznaczona numerem ewidencyjnym 488 o pow. ogólnej 0,55 ha, stanowiąca użytki: Ps V-O,08 ha; Ps VI- 0,35 ha oraz Ls V-O,12 ha Lokalizacja- nieruchomość położona w kompleksie użytków rolnych i gruntów leśnych zadrzewionych samosiewami drzew liściastych. Odległość od zabudowy miejscowości i drogi głównej około 1,5 km. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne zadrzewione oraz kompleks leśny. Ukształtowanie terenu - teren pagórkowaty, działka położona na średnio-stromym zboczu uformowanym w tarasy. Kształt działki nieforemny , zbliżony do prostokąta. Warunki komunikacyjne - brak dostępu ewidencyjnego do drogi publicznej. Istniejące w pobliżu drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowej- śródpolne iśródleśne dostępne tylko dla ciągników. Dostęp do sieci technicznego uzbrojenia terenu - brak sieci technicznego uzbrojenia terenu. Stan zagospodarowania-cały teren działki zadrzewiony. Drzewostan pochodzenia naturalnego, różnogatunkowy i różnowiekowy. Oszacowane przeciętne zadrzewienie 0,3. Przeciętny wiek drzewostanu 25 lat. Oszacowany skład gatunkowy: brzoza 40%; grab 40%, osika 20%. W podszyciu nalot samosiewów drzew i krzewów liściastych.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość ta znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem "R"- jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (t.j .Dz.U. z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź też jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie tj. 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich
Warunkiem skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia jest złożenie pisemnego wniosku o nabycie przez uprawnione osoby, oraz złożenie oświadczenia, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę - w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć w Urzędzie Gminy w Niebylcu pok.nr9 W przypadku nie złożenia oświadczenia w określonym terminie nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu.
Ewentualny termin oraz warunki przetargu określone zostaną w odrębnym terminie. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niebylcu (budynek po byłej Policji) , pok. Nr 6 ( tel. 17 27739 93)


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-12-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2