Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: MŚ.271.1.2019
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2019 roku
Data publikacji: 2019-01-16
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgromadzonych w workach na odpady o poj. 120 l, z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2019 r. Usługa polegać będzie na odbiorze (załadunku), transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do realizacji usługi wynosi ok. 197 m³, przy czym Zamawiający zastrzega sobie, iż jest to ilość przyjęta na potrzeby oszacowania i porównania ofert i może różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania. Ilość usługi przewidzianej do realizacji została wskazana w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia. Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny). Świadczenie usługi realizowane będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w okresie objętym umową zawartą na podstawie niniejszego zamówienia. Czas realizacji usługi odbioru odpadów przez Wykonawcę to 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (telefonicznego, faxem lub e-mailem) ze strony Zamawiającego. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w majątku Zamawiającego, powstałe w związku z świadczeniem usługi objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Ilości odebranych odpadów, podlegać będzie potwierdzeniu przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy i stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych następować będzie w okresach miesięcznych, na podstawie faktury VAT.


Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-01-16

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0