Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.9.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020
Data publikacji: 2019-10-31
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020. W zakres zamówienia wchodzi: a) odśnieżanie dróg, parkingów i placów poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z dróg, parkingów i placów dla utrzymania ich przejezdności, b) zwalczanie śliskości zimowej, w tym gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi poprzez posypywanie dróg w szczególności na ich łukach, skrzyżowaniach z innymi drogami, zjazdach, podjazdach oraz w razie uzasadnionej potrzeby na prostych odcinkach. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zimowego utrzymania zgodnie ze zleceniem Zamawiającego w systemie wielozmianowym, we wszystkie dni tygodnia w czasie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, występowanie śliskości w postaci gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi) - przy pomocy sprzętu pozostającego w jego dyspozycji i przy użyciu materiałów do usuwania śliskości zapewnionych przez Zamawiającego. Materiały do usuwania śliskości zimowej, w tym środki chemiczne (mieszanki z dodatkiem soli) i/lub materiały uszorstniające w postaci kruszyw zapewnione będą przez Zamawiającego i udostępnione Wykonawcy w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach ich składowania na terenie gminy Niebylec, a Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do samodzielnego załadunku tych materiałów do rozrzutnika używanego przy wykonywaniu usług w zakresie zwalczania śliskości zimowej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (zadań). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis każdej z części zamówienia, znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-10-31

Załączniki

  • Ilość pobrań: 6

  • Ilość pobrań: 7

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 15