Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.10.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480, remont drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa - Rybia w km 0+000 - 0+998 oraz remont drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza - De
Data publikacji: 2019-11-12
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480 w miejscowości Gwoźnica Górna, remont drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa - Rybia w km 0+000 - 0+998 w miejscowości Konieczkowa oraz remont drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza - Delikatówka w km 0+000 - 0+565 oraz w km 0+690 - 1+115 w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: A) w ramach remontu drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480 w miejscowości Gwoźnica Górna: 1) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego g. 20 cm – 30,0 m2, 2) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm – 33,0 m2, 3) wykopy mechaniczne koparką z załadunkiem i utylizacją urobku oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na gł. 55 cm – 19,25 m3, 4) uzupełnienie korpusu drogowego – 97,50 m3, 5) wykonanie warstwy separacyjnej z geosyntetyku – 44,0 m2, 6) wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczanej mechanicznie, gr. 20 cm – 35,0 m2, 7) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm – 35,0 m2, 8) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 16 cm – 35,0 m2, 9) wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm – 354,56 Mg, 10) nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 10 cm na zjazdach – 5,0 m3, 11) warstwa ścieralna z AC 0/11 mm gr. 4 cm – 3043,0 m2, 12) ścięcie poboczy mechanicznie gr. 10 cm – 1850,0 m2, 13) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm – 555,0 m2, 14) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. do 20 cm – 1200,0 m, B) w ramach remontu drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa – Rybia w km 0+000 - 0+998 w miejscowości Konieczkowa: 1) wyrównanie podbudowy AC 0/11 mm śr. 4 cm – 324,1 Mg, 2) nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie gr. 10 cm na zjazdach – 128,5 m2, 3) warstwa ścieralna z AC 0/11 mm gr. 4 cm – 3172,8 m2, 4) nawierzchnia bitumiczna na zjazdach z AC 0/11 mm śr. gr. 6 cm – 80,0 m2, 5) ścięcie i rozbiórka konstrukcji poboczy gr. do 15 cm – 973,0 m2, 6) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 15 cm – 973,0 m2, 7) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. do 20 cm – 817,0 m, C) w ramach remontu drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza – Delikatówka w km 0+000 - 0+565 oraz w km 0+690 - 1+115 w miejscowości Lutcza: 1) rozebranie krawężników betonowych ułożonych na łąwie cementowej – 22,0 m, 2) rozebranie nawierzchni zjazdów z elementów prefabrykowanych betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej – 40,0 m2, 3) rozebranie przepustów z rur betonowych śr. do 40 cm – 48,0 m, 4) przepusty pod zjazdami z rur PEHD śr. 40 cm – 48,0 m, 5) wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm – 424,3 Mg, 6) nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 10 cm na zjazdach – 55,0 m3, 7) warstwa ścieralna z AC 0/11 mm gr. 4 cm – 3564,0 m2, 8) ścięcie poboczy mechanicznie gr. 10 cm – 1600,0 m2, 9) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm -540,0 m2, 10) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. do 20 cm – 790,0 m, 11) oczyszczenie przepustów fi 30 – 50 z namułu – 50,0 m. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w opisach technicznych, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, stanowiących załączniki do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-11-12

Załączniki

 • Ilość pobrań: 6

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 6

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 10

 • Ilość pobrań: 15