Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGLOSZENIA

Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec
Data publikacji: 2022-11-24
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności dla:

1.    organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz., 1634 t.j.) lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi w tym niedziałających w celu uzyskania zysku;

2.    osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;

3.    osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych.

Konkurs dotyczy świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec obejmować będzie pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 t.j.).
W roku 2023 dla około 9 osób, tj. ok. 2000 godzin w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu.


Osoba odpowiedzialna za treść: Alicja Dopart
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2022-11-24

Załączniki

 • 2022-12-19 | 11:35:34

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 6

 • 2022-11-24 | 15:10:26

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 3

 • 2022-11-24 | 15:10:39

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 3

 • 2022-11-24 | 15:10:51

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 4

 • 2022-11-24 | 15:11:03

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 3