Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA

Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku budową drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) ? do m. Jawornik
Data publikacji: 2023-08-30
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku budową drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) ? do m. Jawornik dla działek, których właściciele mają niepełne dane adresowe w Ewidencji Gruntów i Budynków


ZAWIADOMIENIE o czynnościach opisu stanu nieruchomości
Działając na podstawie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącej sporządzenia opisu stanu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa oraz nieruchomości przeznaczonych do ograniczenia w korzystaniu decyzją ZRID (o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.08.2023 roku (znak sprawy: N-VIII.7820.1.39.2022) zawiadamia się, że zostanie spisany protokół z oględzin działek objętych inwestycją: "Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) ? do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km
33+241.60 o długości 11.57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" zgodnie z tabelą poniżej.

Spółka G4GEODEZJA Sp. z o.o zwraca się z prośbą o uczestnictwo w czynnościach sporządzenia protokołu, który będzie dokumentował stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Jednocześnie informujemy, iż nieobecność właściciela nieruchomości nie będzie wstrzymywała spisania protokołu i dalszych prac. Protokół opisujący nieruchomość w przypadku nieobecności Właściciela zostanie spisany jednostronnie

W interesie Państwa jest uczestnictwo osobiście lub przez swojego przedstawiciela w sporządzeniu protokołu dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

WAŻNE informacje dla właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego:

Obecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, pomimo iż nie obowiązkowa, jest zalecana. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne aby osoby obecne na spotkaniu posiadały stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w tym zakresie - do występowania w imieniu nieobecnych.

Osoby biorące udział w czynnościach sporządzenia protokołu dokumentującego stan nieruchomości powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika ? stosowne pełnomocnictwo, w którym należy zawrzeć zapisy upoważniające do reprezentowania właściciela w czynnościach opisu stanu nieruchomości objętej (-ych) inwestycją budowy drogi
ekspresowej S19.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości

Kontakt do koordynatora prac:

Dariusz Chrzanowski
Telefon: +48 733-517-325
Adres email: dariusz.chrzanowski@g4geodezja.pl

Marcin Ciszek
telefon: +48 791-739-309
adres email: marcin.ciszek@g4geodezja.pl


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2023-08-30

Załączniki

  • 2023-08-30 | 10:08:55

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 2