Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 25 sierpnia 2023 r., znak: N-VIII.7820.1.39.2022 (S-19 węzeł Babica - Jawornik)
Data publikacji: 2023-08-30
OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.) WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji z dnia 25 sierpnia 2023 r., znak: N-VIII.7820.1.39.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) - do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km 33+241,60 o długości 11,57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi", na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.

Treść obwieszczenia w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2023-08-30

Załączniki

  • 2023-08-30 | 10:19:40

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 17